Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 06:47 15/10/2015  

Phó Hiệu trưởng 2

Họ và tên: Thái Thị Hiền
Chức vụ:  Phó  hiệu trưởng 
Email: honghamn3@gmail.com
Điện thoại: 0905967904
Địa chỉ: Hồng Hạ -A Lưới - Thừa Thiên Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH 

- Phụ trách chuyên môn Mẫu giáo
- Phụ trách trang Web.
- Công tác kiểm đinh chât lượng.

- Phổ cập giáo dục xáo mù chữ

- Phần mềm dinh dưỡng

- Chăm sóc nuôi dưỡng

 

Số lượt xem : 606